ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ: https://plb.hcg.gr/

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών, σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137). Η χρήση και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων. Νομική Βάση για την επεξεργασία είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση και η εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και αντίρρησης) δύναται να απευθύνεστε στο depix.1@hcg.gr ή μέσω αλληλογραφίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς, υπόψιν της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΥΝΑΝΠ: https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/

Αναλυτική ενημέρωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής www.hcg.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής www.ynanp.gr στην ενότητα ΄΄Για τον Πολίτη΄΄.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Άρθρα 12-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων)

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών, με σεβασμό στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και σε συμμόρφωση με τα άρθρα 12 – 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και το ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται, στο πλαίσιο ενάσκησης των αρμοδιοτήτων και εκπλήρωσης των έννομων υποχρεώσεων του, μέσω του παρόντος ψηφιακού περιβάλλοντος το οποίο φιλοξενείται στο Κέντρο Δεδομένων του Φορέα.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ είναι τo Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.)δια της αρμόδιας Υπηρεσίας Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./Διεύθυνση Επιχειρήσεων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς

Τηλέφωνο 213-1374677 - 1508 - 4478

e-mail:depix.1@hcg.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π.:

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς

https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/

Υπεύθυνος Κέντρου Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών

Τηλέφωνο 213-137 1116

e-mail: didep@hcg.gr

Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας:

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (ΥΝΑΝΠ), όπως είναι οι Λιμενικές Αρχές για τους σκοπούς της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων της και διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) , όπως κάθε φορά ισχύει.

Συγκεκριμένα, η ΔιεύθυνσηΕπιχειρήσεωνσχεδιάζει επιτελικά, συντονίζει όπου απαιτείται, και παρακολουθεί επιχειρήσεις σε όλο το εύρος της αποστολής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, συνεργαζόμενη κατά περίπτωση με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, συμπεριλαμβανομένων αυτών προς ανταπόκριση σε περιστατικά ναυτικής έρευνας και διάσωσης, εφαρμόζοντας οποιοδήποτε σχετικό Σύστημα Χειρισμού Κρίσεων και μεριμνά για θέματα οπλισμού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της:

α) Τμήμα Επιχειρήσεων Έρευνας-Διάσωσης

β) Τμήμα Επιχειρήσεων-Αποστολών

γ) Τμήμα Σχεδιασμού, Ειδικών Μονάδων και Οπλισμού

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Η συλλογή, χρήση, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η τήρηση αρχείου και γενικά κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του κατόχου της συσκευής PLBπου δύναται να τύχουν επεξεργασίας:

α) όνομα και επώνυμο,

β) πατρώνυμο,

γ) ημερομηνία γέννησης,

δ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

ε) ταχυδρομική διεύθυνση οικίας,

στ) αριθμός κλήσης κινητού τηλεφώνου,

ζ) αριθμός κλήσης τηλεφώνου οικίας και εργασίας,

η) αριθμός κλήσης φαξ

θ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ι) πληροφορίες συνήθους χρήσης του PLB (όχημα, λέμβος, αεροσκάφος, κυνήγι, αλιεία, ορειβασία, σκι),

ια) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο οικίας και εργασίας δύο (02) οικείων προσώπων.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

(α) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α΄ «το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,»

(β) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ,

(γ) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο δ΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,»

(δ) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ και το Άρθρο 5 του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137)

Παρατίθενται κάτωθι οι διατάξεις ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, βάσει των οποίων η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί νομική υποχρέωση της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων:

(α)Άρθρο 14, παρ.2 του ΠΔ 13/2018 (Α΄ 26)

(β) ν.4150/2013 (Α΄ 102)

(γ) Άρθρο 5 (Πρόσβαση σε Έγγραφα) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), όπως ισχύει.

(δ) Ν.1844/1989 (Α΄100) «Κύρωση σύμβασης για τη ναυτική έρευνα και διάσωση και άλλες διατάξεις».

(ε) άρθρο 19 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις.»

(στ) ΠΔ 118/2016 (Α΄201) «Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου του συστήματος Cospas -Sarsat».

(ζ) Αριθμ. 2111.8-4/74008/2020/04-11-2020 (Β΄ 5015) Απόφαση ΥπουργώνΕθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και αποστολής του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, καθηκόντων των προϊσταμένων των τομέων ναυτικής και αεροπορικής έρευνας και διάσωσης του ΕΚΣΕΔ, καθώς και αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του επόπτη.»

(η) Αριθμ. 2111.8-4/89666/2018/05-12-2018 (Β΄5769) Απόφαση Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Λειτουργία, χρήση, κωδικοποίηση και καταχώρηση στοιχείων των Προσωπικών Ραδιοφάρων Ένδειξης Θέσης Κινδύνου (PersonalLocatorBeacons/PLBs) - Τύπος και περιεχόμενο κάρτας καταχώρησης PLB».

Πηγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το υποκείμενο των δεδομένων, κάτοχος συσκευής PLB.

Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΠΙΧ, κατά περίπτωση, διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε άλλες δημόσιες αρχές που μπορούν να έχουν πρόσβαση βάσει ειδικών νομοθετικών διατάξεων.

Ειδικότερα: Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) - 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς:

Το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Επιχειρήσεων διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε διεθνείςοργανισμούς. Η νομική βάση για τη διαβίβαση είναι τα Άρθρα 46, παρ. 2.α) και 49, παρ. 1.στ), ήτοι η διαβίβαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός νομικά δεσμευτικού και εκτελεστού μέσου μεταξύ δημόσιων αρχών.

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους ή άλλους αποδέκτες, πλην των ως άνω αναφερόμενων αποδεκτών, εκτός αν πρόκειται για διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τη Νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πρόσβαση τρίτων σε έγγραφα με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες, στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων:

Το απαιτούμενο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων μέσω της συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων και άσκηση των δικαιωμάτων τους:

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα που τους χορηγούνται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

(α) δικαίωμα ενημέρωσης, κατά τα άρθρα 12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ,

(β) δικαίωμα πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ,

(γ) δικαίωμα διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ,

(δ) δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), κατά το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ,

(ε) δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, κατά το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ,

(στ) δικαίωμα γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τονπεριορισμό της επεξεργασίας του άρθρου 19 του ΓΚΠΔ,

(ζ) δικαίωμα αντίρρησης, κατά το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ(το οποίο εξετάζεται κατά περίπτωση),

(η) δικαίωμα ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, κατά το άρθρο 34 του ΓΚΠΔ .

Η άσκηση των δικαιωμάτων από το Υποκείμενο των Δεδομένων πραγματοποιείται στις περιπτώσεις και με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 12-21 του ΓΚΠΔ, αποστέλλοντας είτε έγγραφη επιστολή στη ταχυδρομική διεύθυνση, είτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Για περαιτέρω υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Δικαίωμα προσφυγής /καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική Αρχή:

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Πολίτες - Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Αναθεώρηση

Το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Διεύθυνση Επιχειρήσεων δύναται να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της λειτουργίας του και τις έννομες υποχρεώσεις του.