ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ: https://ploig.hcg.gr

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας και Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών, σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137). Η χρήση και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας. Νομική Βάση για την επεξεργασία είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση και η εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και αντίρρησης) δύναται να απευθύνεστε στο dpy@yna.gov.gr ή μέσω αλληλογραφίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς, υπόψιν της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΥΝΑΝΠ: https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/

Αναλυτική ενημέρωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής www.hcg.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής www.ynanp.gr στην ενότητα ΄΄Για τον Πολίτη΄΄.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών, με σεβασμό στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και σε συμμόρφωση με τα άρθρα 12 – 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και το ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται, στο πλαίσιο ενάσκησης των αρμοδιοτήτων και εκπλήρωσης των έννομων υποχρεώσεων του, μέσω του παρόντος ψηφιακού περιβάλλοντος το οποίο φιλοξενείται στο Κέντρο Δεδομένων του Φορέα.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ είναι τo Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) δια της αρμόδιας Υπηρεσίας Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς

Τηλέφωνο 213-137 4925

e-mail: dpy@yna.gov.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς

https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/

Υπεύθυνος Κέντρου Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών

Τηλέφωνο 213-137 1116

e-mail: didep@hcg.gr

Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (ΥΝΑΝΠ), όπως είναι οι Λιμενικές Αρχές για τους σκοπούς της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων της και διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) , όπως κάθε φορά ισχύει.

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνουν τον έλεγχο της ορθής βεβαίωσης και είσπραξης των πλοηγικών δικαιωμάτων (4) μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της: Πλοηγικοί Σταθμοί της Επικράτειας και υπαγόμενοι λιμένες σε αυτούς: Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρκυρας, Πάτρας, Χαλκίδας, , Βόλου, Καβάλας, Λαυρίου, Σύρου – Μυκόνου, Καλαμάτας- Πύλου, Αντικύρων -Ιτέας καθώς και τα αντίστοιχα γραφεία ναυτολογίας υπεύθυνα, για την βεβαίωση και είσπραξη των πλοηγικών τελών.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η συλλογή, χρήση, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η τήρηση αρχείου και γενικά κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δύναται να τύχουν επεξεργασίας

Για τους Χρήστες Πλοηγικής Υπηρεσίας (Πλοηγοί και Ναυτολογία/Γραφείο βεβαίωσης και είσπραξης πλοηγικών τελών, Διαχειριστές – Στελέχη της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας τα προσωπικά δεδομένα που θα απαιτούνται για τη σύνδεση και ταυτοποίηση τους είναι:

(α) Όνομα και επώνυμο όπως εμφανίζεται στην ταυτότητα/διαβατήριο,

(β) Διεύθυνση υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

Για τους απλούς Χρήστες, δηλαδή πολίτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένοι Ναυτικοί Πράκτορες ή Πλοίαρχοι ή Πλοιοκτήτες τα προσωπικά δεδομένα που θα απαιτούνται για την αυθεντικοποίηση μέσω Υπηρεσίας χρηστών ΥΝΑΝΠ και Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδα είναι:

(α) επωνυμία εταιρείας , εφόσον πρόκειται για εταιρεία

(β) Όνομα και επώνυμο όπως εμφανίζεται στην ταυτότητα/διαβατήριο, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.

(γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

(δ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

(α) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ,

(β) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ και το Άρθρο 5 του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137)

(γ) Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο ζ΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι βλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων» του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (6)

Παρατίθενται κάτωθι οι διατάξεις ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (7) βάσει των οποίων η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί νομική υποχρέωση της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας :

(α)Άρθρο 65 του ΠΔ 13/2018

(β) ν.4150/2013

(γ) Άρθρο 5 (Πρόσβαση σε Έγγραφα) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), όπως ισχύει.

(δ) Το Ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄43).

(ε) Το Β.Δ/τος 28/1958 «Περί εκτελέσεως του Ν.3142/1955» (Α΄44).

Πηγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το υποκείμενο των δεδομένων: χρήστες Πλοηγικής Υπηρεσίας, πολίτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένοι Ναυτικοί Πράκτορες ή Πλοίαρχοι ή Πλοιοκτήτες

Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, στο Δημόσιο Ταμείο σε περίπτωση ανείσπρακτων οφειλών, που μπορεί να έχει πρόσβαση βάσει ειδικών νομοθετικών διατάξεων.

Ειδικότερα: σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.3 του Π.Δ. 287/1-7-91 (ΦΕΚ 102 Α΄): “Πλοηγικά Δικαιώματα” Πλοηγικά κ.λ.π. δικαιώματα, που δεν καταβάλλονται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10% για κάθε μήνα καθυστέρησής τους και μέχρι 11 μή­νες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής των 11 μηνών, και μόνο τότε, τα ανείσπρακτα δικαιώματα διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Δημόσιο Ταμείο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των Δημοσίων εσόδων που ισχύουν κάθε φορά (άρθρο 22 παράγραφος 4 του Ν. 3142/1955), προσαυξανόμενα περαιτέρω με τους τόκους υπερημερίας που προβλέπονται για τα δημόσια έσοδα.

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

Το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε διεθνείς οργανισμούς.

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους ή άλλους αποδέκτες, πλην των ως άνω αναφερόμενων αποδεκτών, εκτός αν πρόκειται για διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τη Νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πρόσβαση τρίτων σε έγγραφα με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες, στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από τη νομοθεσία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων μέσω της συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη δημιουργία προφίλ χρήστη.

Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων και άσκηση των δικαιωμάτων τους

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα που τους χορηγούνται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

(α) δικαίωμα ενημέρωσης, κατά τα άρθρα 12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ,

(β) δικαίωμα πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ,

(γ) δικαίωμα διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ,

(δ) δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), κατά το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.(12)

(ε) δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, κατά το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ και

(στ) δικαίωμα γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον

περιορισμό της επεξεργασίας του άρθρου 19 του ΓΚΠΔ.(12)

(ζ) δικαίωμα αντίρρησης, κατά το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ(το οποίο εξετάζεται κατά περίπτωση )

(η) δικαίωμα ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, κατά το άρθρο 34 του ΓΚΠΔ .

Η άσκηση των δικαιωμάτων από το Υποκείμενο των Δεδομένων πραγματοποιείται στις περιπτώσεις και με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 12-21 του ΓΚΠΔ, αποστέλλοντας είτε έγγραφη επιστολή στη ταχυδρομική διεύθυνση, είτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (13)

Για περαιτέρω υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Δικαίωμα προσφυγής /καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική Αρχή

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Πολίτες - Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Αναθεώρηση

Το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ/ Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας δύναται να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της λειτουργίας του και τις έννομες υποχρεώσεις του.