ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ: https://sxolesls.hcg.gr/

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών, σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137). Η χρήση και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Νομική Βάση για την επεξεργασία είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση και η εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και αντίρρησης) δύναται να απευθύνεστε στο dekp@hcg.gr ή μέσω αλληλογραφίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς, υπόψιν της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΥΝΑΝΠ: https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/

Αναλυτική ενημέρωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής www.hcg.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής www.ynanp.gr στην ενότητα ΄΄Για τον Πολίτη΄΄.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Άρθρα 12-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων)

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών, με σεβασμό στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και σε συμμόρφωση με τα άρθρα 12 – 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και το ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται, στο πλαίσιο ενάσκησης των αρμοδιοτήτων και εκπλήρωσης των έννομων υποχρεώσεων του, μέσω του παρόντος ψηφιακού περιβάλλοντος το οποίο φιλοξενείται στο Κέντρο Δεδομένων του Φορέα.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ είναι τo Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.)δια της αρμόδιας Υπηρεσίας Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς

Τηλέφωνο 213-1371075

e-mail: dekp@hcg.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π.:

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς

https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/

Υπεύθυνος Κέντρου Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών

Τηλέφωνο 213-137 1116

e-mail: didep@hcg.gr

Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας:

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (ΥΝΑΝΠ), όπως είναι οι Λιμενικές Αρχές για τους σκοπούς της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων της και διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) , όπως κάθε φορά ισχύει.

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνουν μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της:

α) Τμήμα Κατάταξης,

β) Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης,

γ) Τμήμα Επιμόρφωσης.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κατάταξης είναι οι ακόλουθες:

α) Η μέριμνα για την προετοιμασία και τη διενέργεια διαγωνισμών κατάταξης προσωπικού στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Η μέριμνα για την κατάταξη των επιτυχόντων στις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή απευθείας στις τάξεις του, τις στρατιωτικές μεταβολές των κατατασσόμενων στις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και την παρακολούθηση και τήρηση της νομολογίας των Διοικητικών Δικαστηρίων και των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των Ανεξάρτητων Αρχών σε θέματα προσλήψεων και εκπαίδευσης.

γ) Η επεξεργασία υπηρεσιακών απόψεων επί διοικητικών διαφορών που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες προσλήψεων-κατατάξεων και φοιτήσεως στις παραγωγικές σχολές.

δ) Η επεξεργασία ερωτημάτων προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες:

α) Η εκτίμηση των αναγκών βασικής εκπαίδευσης του προσωπικού.

β) Η εποπτεία των παραγωγικών σχολών, η μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών τους σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υλικό και η εισήγηση καταλλήλων μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας των σχολών αυτών.

γ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού στις παραγωγικές σχολές και η παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευομένων.

δ) Η μέριμνα για τη σύνταξη, αναθεώρηση και τροποποίηση των Οργανισμών και Κανονισμών βασικής εκπαίδευσης και ο χειρισμός των σχετικών με την εφαρμογή τους θεμάτων.

ε) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων καθώς και η εισήγηση προτάσεων για την ίδρυση νέων Σχολών Εκπαίδευσης του προσωπικού, κατάργησης ή αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων.

στ) Η ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των παραγωγικών Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων, της κάλυψης των σχετικών δαπανών και αποζημιώσεων και κάθε άλλου εν γένει σχετικού ζητήματος.

ζ) Η μηχανογραφική καταχώριση και ενημέρωση των στοιχείων των ατομικών φακέλων των Δοκίμων Αξιωματικών Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και Λιμενοφυλάκων μετά την κατάταξη και έως το πέρας της βασικής εκπαίδευσης αυτών στη βάση δεδομένων προσωπικού ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ. που λειτουργεί στη Διεύθυνση Προσωπικού ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ. καθώς και στην εφαρμογή Μητρώου μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιμόρφωσης είναι οι ακόλουθες:

α) Η αξιολόγηση των αναγκών εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, καθώς και η μέριμνα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, με το συντονισμό της διερεύνησης των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού.

β) Η μέριμνα της οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης του προσωπικού, η εποπτεία αυτών και η κάλυψη των αναγκών των σχολών αυτών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υλικό.

γ) Η τήρηση των αναγκαίων στοιχείων για την πρόοδο και τα αποτελέσματα της μετεκπαίδευσης και της επιμόρφωσης του προσωπικού και η εισήγηση για τη λήψη καταλλήλων μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας των σχολών μετεκπαίδευσης - επιμόρφωσης.

δ) Η μελέτη και η εισήγηση καθορισμού των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων εκπαίδευσης, καθώς και των μεθόδων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των στόχων αυτών.

ε) Η κατάρτιση και η εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού και η μέριμνα παρακολούθησης σχολείων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προγραμμάτων Ινστιτούτων και Σχολών Επιμόρφωσης ή σχολείων εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και η εισήγηση για την αξιοποίηση του σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

στ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού προς απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ζ) Η μηχανογραφική καταχώριση στοιχείων εκπαιδεύσεων, επιμορφώσεων και μετεκπαιδεύσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη βάση δεδομένων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. AKT. που λειτουργεί στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Η συλλογή, χρήση, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η τήρηση αρχείου και γενικά κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δύναται να τύχουν επεξεργασίας:

(α)Όνομα και επώνυμο όπως εμφανίζεται στην ταυτότητα/διαβατήριο,

(β) Όνομα πατρός,

(γ) Όνομα μητρός,

(δ) Ημερομηνία γέννησης,

(ε) Φύλο,

(στ) Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου,

(ζ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

(η) Αριθμός τηλεφώνου,

(θ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

(ι) Διεύθυνση Κατοικίας

(ια) Τίτλοι Σπουδών

(ιβ) Ιατρικές Εξετάσεις / Σωματομετρικά στοιχεία

(ιγ) Βαθμολογία Πανελλαδικών Εξετάσεων

(ιδ) Προϋπηρεσία

(ιε) Επιδόσεις σε αθλητικές δοκιμασίες

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

(α) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ,

(β) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ και το Άρθρο 5 του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137)

(γ) Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο η΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3» του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (6)

(δ) Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο ζ΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων» του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (6)

(ε) Άρθρο 10 του ΓΚΠΔ (6β)

Πηγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το υποκείμενο των δεδομένων

Άλλες πηγές συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών της Γ.Γ.Π.Σ., Σύστημα ταυτοποίησης χρηστών του ΥΝΑΝΠ : reguser.hcg.gr

Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΠ, κατά περίπτωση, διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε άλλες δημόσιες αρχές που μπορούν να έχουν πρόσβαση βάσει ειδικών νομοθετικών διατάξεων.

Ειδικότερα: Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς:

Το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν (1)διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε διεθνείς οργανισμούς. Η νομική βάση για τη διαβίβαση είναι ……(9β)ήτοι η διαβίβαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός νομικά δεσμευτικού και εκτελεστού μέσου μεταξύ δημόσιων αρχών.

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους ή άλλους αποδέκτες, πλην των ως άνω αναφερόμενων αποδεκτών, εκτός αν πρόκειται για διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τη Νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πρόσβαση τρίτων σε έγγραφα με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες, στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων:

Το απαιτούμενο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.(10)

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Πραγματοποιείται / δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων μέσω της συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων και άσκηση των δικαιωμάτων τους:

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα που τους χορηγούνται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

(α) δικαίωμα ενημέρωσης, κατά τα άρθρα 12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ,

(β) δικαίωμα πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ,

(γ) δικαίωμα διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ,

(δ) δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), κατά το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.(12)

(ε) δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, κατά το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ και

(στ) δικαίωμα γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον

περιορισμό της επεξεργασίας του άρθρου 19 του ΓΚΠΔ.(12)

(ζ) δικαίωμα αντίρρησης, κατά το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ(το οποίο εξετάζεται κατά περίπτωση )

(η) δικαίωμα ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, κατά το άρθρο 34 του ΓΚΠΔ .

Η άσκηση των δικαιωμάτων από το Υποκείμενο των Δεδομένων πραγματοποιείται στις περιπτώσεις και με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 12-21 του ΓΚΠΔ, αποστέλλοντας είτε έγγραφη επιστολή στη ταχυδρομική διεύθυνση, είτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού dekp@hcg.gr του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (13)

Για περαιτέρω υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Δικαίωμα προσφυγής /καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική Αρχή:

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Πολίτες - Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Αναθεώρηση

Το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΠ δύναται να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της λειτουργίας του και τις έννομες υποχρεώσεις του.