Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων

Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου.
  1. Η υπ’ αριθμ.3323.1/01/05/26-05-2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής «Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου» (Β ́718), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ.2252.2.1/30617/18/26-04-2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1540) και έχει παραταθεί με την υπ’ αριθμ. 2252.2.1/27203/21/15-4-2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1650), εξακολουθεί να ισχύει έως και την 30/04/2023.

  2. Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν σε όλες τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της χώρας και δεν έχουν εφαρμογή στις συνδέσεις στις οποίες δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση. Επίσης, δεν έχουν εφαρμογή στα εισιτήρια που έχουν ήδη εκδοθεί και καταβλήθηκε η αξία τους πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

  3. Κατά τα λοιπά, εφαρμογή έχουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ.3323.1/01/05/26-05-2005 απόφαση (Β ́718). Οι ναύλοι νέων συνδέσεων αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα.

  4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΘΣ
Share: