Διακήρυξη αριθ. 10/2022

Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού κτιρίων στεγαζομένων υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού κτιρίων στεγαζομένων υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης επτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ #792.000,00€# (#22.000,00€# ανά μήνα), (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 24% και κρατήσεων).

Φορέας χρηματοδότησης της εν λόγω σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός Εξόδων Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Ειδικός Φορέας 1041-502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής», λογαριασμός 2420204001 «Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας»).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης (Συστημικός Αριθμός: -162752-).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10-06-2022 και ώρα 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-07-2022 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-1374597 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διακήρυξη Αριθ.10/2022
Share: