Διακήρυξη αριθ. 20/2022

Προμήθεια συστήματος λήψης και αναγνώρισης δακτυλικών/παλαμικών αποτυπωμάτων (AFIS)- λήψης φωτογραφιών προσώπου/ατόμου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια συστήματος λήψης και αναγνώρισης δακτυλικών/παλαμικών αποτυπωμάτων (AFIS) - λήψης φωτογραφιών προσώπου/ατόμου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ #1.998.000,00# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α και λοιπών κρατήσεων), η οποία αναλύεται σε καθαρή αξία ενός εκατομμυρίου εξακοσίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (#1.611.290,32€#) και σε Φ.Π.Α. τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (#386.709,68€#).

Η παρούσα σύμβαση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2022 στη ΣΑΕ 789/2 (Κωδικός Έργου: 2021ΣΕ78920001) σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 69530/8-7-2022 (Αριθ. Αποφ. 1465, ΑΔΑ: ΨΦΑΗ46ΜΤΛΡ-40Κ) Απόφαση ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμήματος Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων και περιλαμβάνεται στο έργο «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή». Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και από εθνικούς πόρους.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης (Συστημικός Αριθμός: -176074-) για την Α΄ Φάση του διαγωνισμού.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27-10-2022 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21-11-2022 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-1374594 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σήματα ΤΕΑ
διακήρυξη Αριθ. 20/2022
Share: