Διενέργεια γραπτών και πρακτικών εξετάσεων για την χορήγηση πιστοποιητικού εξαίρεσης από την πλοήγηση

Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: 26 Οκτωβρίου 2022

Ημερομηνία πρακτικών εξετάσεων: θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων.

Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά
Share: