Διενέργεια κλήρωσης

Ανάδειξης ειδικών εξεταστών για την πλήρωση εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ

Από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 09-4-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30΄π.μ. , στο γραφείο 102, του 1ου ορόφου του κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί (δημόσια) κλήρωση προκειμένου, να αναδειχθούν οι ειδικοί εξεταστές και οι αναβαθμολογητές (με τους αναπληρωτές τους), της αριθμ. 2901.1/7027/2024/29-01-2024 απόφασης - προκήρυξης των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 6/30-01-2024 τεύχος ΑΣΕΠ και ΑΔΑ : 65ΨΟ4653ΠΩ-ΩΜ5), για τα μαθήματα «Ελληνικά», «Πλοηγία», «Αγγλικά» και «Κανόνες Δικαίου», κατά τη διαδικασία πλήρωσης εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΔΔΥ
Share: