Διενέργεια Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 26-7-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθούν ανοικτές και δημόσιες κληρώσεις για τη συγκρότηση-τροποποίηση των κάτωθι ετήσιων Επιτροπών προμηθειών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2020-2021:

i) Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής έργου της αρ. 15/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2Ο για την εκτέλεση των εργασιών δεξαμενισμού και επισκευών της μεταλλικής κατασκευής του σκάφους και μέρος επισκευών των αξονικών και μηχανο-ηλεκτρολογικών του Αντιρρυπαντικού πλοίου του Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ ΠΛΣ- 416 συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 290.000,00 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

ii) Τροποποίηση της Επιτροπής διενέργειας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων πλην των συνοπτικών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Share: