Διενέργεια κλήρωσης

Ορισμός Ετήσιων Επιτροπών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 27-5-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για τον ορισμό:

α) Ετήσιας Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής Συμβάσεων προμηθειών και Παραλαβής Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, 2024-2025 του ΥΝΑΝΠ,

β) Ετήσιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών σε θέματα Προμηθειών των Ν. 4412/2016 και Ν.3978/2011, 2024-2025 του ΥΝΑΝΠ.

Share: