Διευκρίνιση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

  1. Αναφορικά με την από 30-06-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Γ΄ με θέμα : «Ματαίωση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για το έτος 2021: (α) Του μηχανογραφικού συστήματος στελεχών ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., ΜΠΥ του ΥΝΑΝΠ καθώς και μισθοδοτούμενων από ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, (β) της μηχανογραφικής εφαρμογής υφιστάμενου λογισμικού προγράμματος κοστολόγησης συνταγών φαρμάκων και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για το έτος 2021 του μηχανογραφικού συστήματος στελεχών ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., ΜΠΥ του ΥΝΑΝΠ καθώς και μισθοδοτούμενων από ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, προϋπολογισμού σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι Ευρώ #46.996,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) με τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές», (ΑΔΑ : ΩΦΚ64653ΠΩ-ΟΝ4, ΑΔΑΜ : 21PROC008841918), διευκρινίζεται ότι παράγραφος V του άρθρου 13 αυτής αντικαθίσταται ως ακολούθως:

    V.Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν στις περιπτώσεις και με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 12-21 του Γ.Κ.Π.Δ., αποστέλλοντας είτε έγγραφη επιστολή στη ταχυδρομική διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. , ήτοι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα Γ΄ Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαγωνισμών (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Γ΄)/Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς, Τηλέφωνο 213-137-4591 είτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Η/Τ:dipea.c@yna.gov.gr).

    Για περαιτέρω υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων του Υποκειμένου των Δεδομένων, μπορεί αυτό να επικοινωνεί και με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς/ https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/).

  2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην προαναφερόμενη Απόφαση.

Share: