Εξετάσεις υποψήφιων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών 2ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2024

Ανακοινώνεται ότι, την 21-03-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην έδρα της 2ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ, θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) και πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’άριθμ 2133.1/28057/2019 απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ (ΦΕΚ Β' 1628/13-05-2019).

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στη 2η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) Αμ.Ερυθρού Σταυρού 251 Τ.Κ. 65201, 2ος όροφος, γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας, από τις 09:00 έως τις 14:00, μέχρι και την 13-03-2024, είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου κανονισμού, ήτοι, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων δικαιολογητικών. Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

ταχύπλοα εξετάσεις
Share: