Εξετάσεις υποψήφιων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών έτους 2023 (4ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ)

1. Ανακοινώνεται ότι, την 21 -03 -2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, σε χώρο της 4ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. ΕΛ.-ΑΚΤ (Κεντρικός Προβλήτας «ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΣΩΝ» ΙΣΟΓΕΙΟ - Τ.Κ. 38 001 ΒΟΛΟΣ) ,θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών και εν συνεχεία σε χώρο του λιμένα Βόλου, έμπροσθεν του Κ Λ/Χ ΒΟΛΟΥ , θα διεξαχθούν οι πρακτικές εξετάσεις.

2. Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Β΄ 1151/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης κατά τη διενέργεια των ανωτέρω εξετάσεων θα εφαρμοστούν τα μέτρα προστασίας που περιγράφονται στο παράρτημα 04 της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 5432/28-01-2023 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ:389 Β΄/28-01-2023), όπως παρατάθηκε και ισχύει.

3. Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, μετά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στην 4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ (Ταχ. Δ/νση: Κεντρικός Προβλήτας Λιμένος Βόλου «Κτίριο Ιάσων» Ισόγειο, Τ.Κ.:38 001- ΒΟΛΟΣ) μέχρι και την 13- 03 - 2023, είτε αυτοπροσώπως , είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερομένου κανονισμού , ήτοι, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων δικαιολογητικών. Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

ΠΕΔΙΛΣ ταχύπλοα
Share: