Εκδήλωση ενδιαφέροντος Τ.Α.Λ.Σ. (Ν.Π.Δ.Δ. )

Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Ν.Π.Δ.Δ.)

1)Το Τ.Α.Λ.Σ. (ν.π.δ.δ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσηςστην απόκτηση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης αναφορικά με την λειτουργία του λογιστικού κυκλώματος (Γενική – Αναλυτική Λογιστική, Δημόσιο Λογιστικό) και την εκπλήρωση των λογιστικών, δημοσιολογιστικών, δημοσιονομικών και φορολογικών υποχρεώσεων του Ταμείου.

2) Ανάλυση παρεχόμενων υπηρεσιών: i. Γενική εποπτεία του Λογιστηρίου ΤΑΛΣ με έλεγχο ορθής εφαρμογής λογιστικών, φορολογικών κλπ νομοθετικών διατάξεων και επίλυση αποριών που σχετίζονται με τρέχοντα λογιστικά, φορολογικά κλπ θέματα. Παροχή βοήθειας και υποστήριξης με τη μορφή συμβουλών, υποδείξεων και κατευθύνσεων στο πλαίσιο της υφιστάμενης εν γένει νομοθεσίας για λογιστικά, δημοσιολογιστικά, δημοσιονομικά και φορολογικά ζητήματα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: π.δ.205/1998,π.δ.54/2018, ν.4270/2014, ν.δ.496/1974, π.δ.80/2016, ν.4172/2013, ν.4174/2013, ν.4093/2012 )ii. Έλεγχος και παροχή οδηγιών σχετικά με την ορθή και αποδοτική λειτουργία της υφιστάμενης λογιστικής εφαρμογής και συνεργασία με την εταιρεία υποστήριξης αυτής. iii. Συντονισμό της Υπηρεσίας του Ταμείου σχετικά με την καταχώριση λογιστικών εγγραφών και την λογιστικοποίηση στοιχείων. iv. Υποστήριξη στη σύνταξη του συνοπτικού και αναλυτικού Προϋπολογισμού (και τροποποιήσεων αυτού) και του Μ.Π.Δ.Σ.v. Υποστήριξη στη σύνταξη Απολογισμού και καταστάσεων τέλους χρήσης ή και σύνταξη αυτών.vi. Υποβοήθηση στη σύνταξη και υποβολή φορολογικών εντύπων-δηλώσεων-καταστάσεων ή και σύνταξη/υποβολή αυτών. vii. Εποπτεία και έλεγχο για την ορθή παρακολούθηση των παγίων στοιχείων.

3) Η διάρκεια των αιτούμενων υπηρεσιών είναι δύο (02) έτη (19/12/2021-19/12-2023). Για κάθε έτος απασχόληση 80 ωρών (σύμφωνα με ανάγκες: 6 ώρες ανά μήνα και επιπλέον 8 ώρες σε περιόδους αυξημένων αναγκών )

4) Ο Λογιστής θα πρέπει: i) Να είναι κάτοχος άδειας Α΄ τάξης ii) Να υπήρχε ή υπάρχει ενεργό συμβόλαιο παροχής όμοιων υπηρεσιών, κατά το τελευταίο έτος σε τουλάχιστον ένα (01) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να αποδεικνύεται προσηκόντως.

5) Το συνολικό μέγιστο προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται σε 3.720,00 € για κάθε έτος (2022-2023).

6) Διενεργούμενες κρατήσεις: α) 0,06% επί της αξίας προ φ.π.α. υπέρ ΑΕΠΠ. β) Κράτηση 0,07% επί της αξίας προ φ.π.α. υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. γ) Επί των ποσών κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ και ΕΑΑΔΗΣΥ διενεργείται κράτηση 3% χαρτόσημο και επί του χαρτοσήμου διενεργείται κράτηση 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου δ) Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας (προ φ.π.α.) αφαιρουμένων των λοιπών κρατήσεων.

7)Οι υπηρεσίες θα αποπληρώνονται ανά τετράμηνο σε συνολικά έξι (06) ισόποσες τμηματικές καταβολές, εντός ενός (01) μήνα από την παραλαβή των δεδουλευμένων υπηρεσιών και των οικείων παραστατικών.

8)Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV79211000-6 (Λογιστικές Υπηρεσίες).

9)Παροχή υπηρεσιών αυτοπροσώπως στην έδρα του Ταμείου ή τηλεφωνικώς ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο (e-mail).

10) Προσφορές δύναται να υποβληθούν αποκλειστικά κατόπιν πρόσκλησης που θα απευθύνει το Ταμείο στους ενδιαφερόμενους. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120, ν.4412/2016 όπως ισχύει).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία στο τηλέφωνο 213-1371550 ή στο e-mail: tals@hcg.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συνολική προσφερόμενη τιμή για τις υπηρεσίες, προ Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.και δύνανται να περιέλθουν στην Υπηρεσία μας (με υπογραφή και σφραγίδα) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: tals@hcg.gr) ή ταχυδρομικώς (2ας Μεραρχίας 18 Πειραιάς ΤΚ 18535).

ΤΑΛΣ
Share: