Ενημερωτική συνάντηση/δικτυακή παρουσίαση στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης

Προμήθεια (Ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων (πλοηγίδων) της πλοηγικής Υπηρεσίας για τις ανάγκες των Πλοηγικών Σταθμών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών/όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια (Ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων (πλοηγίδων) της πλοηγικής Υπηρεσίας για τις ανάγκες των Πλοηγικών Σταθμών», συνολικού προϋπολογισμού 4.900.000€ (απαλλασσόμενου Φ.Π.Α.), δυνάμει της με αριθ. πρωτ.: 2834.4/74656/2021/12-10-2021 Ανακοίνωσης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 4ου- 2ου, που δημοσιεύθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα (www.hcg.gr και ynanp.gr) και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (http://www.eprocurement.gov.gr) (Διαβούλευση με Μοναδικό Κωδικό: 21DIAB000020072 Ημερομηνία δημοσίευσης 12-10-2021), πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27-10-2021 ενημερωτική συνάντηση/δικτυακή παρουσίαση του οικονομικού φορέα “ΤRADETECH” των πλοηγικών του ναυπηγείου Damen Shipyards, σε αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Share: