Επαναληπτική Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 03/2022

Προμήθεια υγρών καυσίμων και ειδικότερα πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των Πλοηγικών Σταθμών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και ειδικότερα του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και του Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου για τα έτη 2022,2023,2024 και 2025.

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται επαναληπτικός ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με αντικείμενο την προμήθεια υγρών καυσίμων και ειδικότερα πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των Πλοηγικών Σταθμών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και ειδικότερα του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και του Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου για τα έτη 2022,2023,2024 και 2025 συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης δύο εκατομμυρίων τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ #2.032.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.). Ειδικότερα: κριτήριο ανάθεσης αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα της παράδοσης του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών καυσίμων που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή του αρμόδιου Υπουργείου, ανά νομό, και δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr), σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ μέχρι και ΣΤ’ της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας των οικονομικών ετών 2022-2023-2024 και 2025 του Φορέα, και ειδικότερα από τους αντίστοιχους ΚΑΕ έκαστης Υπηρεσίας, ήτοι 1611ι και 1611η.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. (Συστημικός Αριθμός: 153967)

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:28-01-2022 και ώρα 12:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-02-2022 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 17-02-2022 και ώρα 11:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213–1374653 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Share: