Γνωμοδότηση Σ.Α.Σ 06/29-08-2022 και Συμπληρωματική Γνωμοδότηση Σ.Α.Σ 06/29-08-2022