Ολοκλήρωση Ενημερωτικών Συναντήσεων

Προμήθεια δυο (02) πλοίων ανοικτής θαλάσσης άνω των 80μ.

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι ανοικτές και δημόσιες ενημερωτικές συναντήσεις, με σκοπό την ενημέρωση της Υπηρεσίας για νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τη συλλογή πληροφοριών που κρίνονται ουσιώδεις στο πλαίσιο κατάρτισης τεχνικών απαιτήσεων / προδιαγραφών για την “Προμήθεια δυο (02) πλοίων ανοικτής θαλάσσης άνω των 80 μ.” συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 160 εκατ. €., σε συνέχεια της από 25/11/2022 Ανακοίνωσης. Αναλυτικότερα, γνωρίζεται ότι για το διάστημα από 15/12/2022 έως και 08/03/2023, πραγματοποιήθηκαν τριάντα τέσσερις συναφείς συναντήσεις με τους οικονομικούς φορείς, που παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων του Κλάδου Ασφαλείας & Αστυνόμευσης.

The Headquarters of the Hellenic Coast Guard of the Ministry of Maritime Affairs and Insular Policy announce that the open and public information meetings that were conducted with the aim of informing the Service about new technological developments and collecting information considered essential in the context of drawing up technical requirements/ specifications for the " Supply of two (02) offshore vessels over 80 m.” of a total estimated budget of €160 million, following the 25/11/2022 Announcement, have been concluded. More specifically, for the period from 15/12/2022 to 08/03/2023, thirty-four relevant meetings have taken place with the economic operators presented in the attached table, under the coordination of the Directorate of Operational Means/ Sector A’ - Security & Policing.»

ΔΕΠΙΧ
Share: