Παράταση διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

“Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

1.- Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙ.Π.Ε.Α) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών(Γ.Δ.Ο.Υ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π) ανακοινώνεται ότι η διενέργεια ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 22/09/2017.

2.- Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να παραλάβουν το διαβαθμισμένο σχέδιο των Τεχνικών Προδιαγραφών από το Γρ. 323 ή 423 του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 18510 εντός Λιμένος Πειραιώς), κατόπιν αιτήματός τους το οποίο θα περιέλθει στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr ή/και στο Fax 213-1371361 της ΔΙ.Π.Ε.Α ή/και στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την από 07/07/2017 με Α.Π.: 2834.4/50434/2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση «Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για το ΕΣΟΘΕ», το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 04/09/2017. Τα αιτήματα που θα υποβληθούν πέραν της 04/09/2017 δεν θα ληφθούν υπόψη.

3.- Ενημερωτικές συναντήσεις - παρουσιάσεις των οικονομικών φορέων σε αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π. με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας, δύναται να πραγματοποιηθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος των οικονομικών φορέων που θα υποβληθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 15/09/2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr ή/και στο Fax 213-1371361 της ΔΙ.Π.Ε.Α. ή/και στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Οι εν λόγω συναντήσεις/παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνον κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 11/09 και 22/09/2017 και  μόνον για τους υποψήφιους αναδόχους που θα παρουσιάσουν ολοκληρωμένη πρόταση.

4.- Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν συμπληρωμένο στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα το Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή), που επισυνάπτεται στην παρούσα, στο Γρ. 422 της ΔΙΠΕΑ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 18510 εντός Λιμένα Πειραιώς) μέχρι και την 22/09/2017, ημέρα Παρασκευή, ημερομηνία λήξης της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

5.- Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του Y.NA.N.Π. (www.yen.gr) στο σύνδεσμο Διαγωνισμοί – Διαβουλεύσεις/ Δημόσιες Διαβουλεύσεις Έργων. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new).

Διακήρυξη Αριθ. 04/2020
Share: