Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 13/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 13/2021 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ:21PROC009394113, ΑΔΑ:6ΟΓ34653ΠΩ-ΤΧΗ, Συστημικοί Αριθμοί: -138649, 138650, 138652, 138653, 138654, 138655, 138656, 138657, 138658, 138659, 138660-), για την «Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Οινουσσών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την Α.Ε.Ν. Ιονίων Νήσων», και επαναληπτικών προμηθειών για την «Προμήθεια Εξοπλισμού των Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού» για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, «Συμπλήρωση – αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης (ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ)», και «Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής» για τις ανάγκες των ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών του ευρώ #2.357.948,72€# (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η ως άνω ημερομηνία παρατείνεται σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 2832.7/92338/2021/17-12-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 21PROC009772283, ΑΔΑ: 6Π294653ΠΩ-Ω53) σε εφαρμογή:

(α) των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016,

(β) των διατάξεων της αριθ. 64233/2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β’ 2453) και

(γ) των διαλαμβανομένων στην Α.Π. 43492/ΕΞ 2021/08-12-2021 Ανακοίνωση της ΓΓΠΣΔΔ/ΓΔΥΠ&ΕΔΔ/ ΔΔΑ&ΥΕΣΗΔΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με τη «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)».

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Τετάρτη, 05-01-2022 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): Τετάρτη, 12-01-2022 και ώρα 11:00.

Share: