Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 01/2023 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού

Εργαλείο Ανάλυσης Πληροφοριών και Δεδομένων Ναυτιλιακού Χαρακτήρα

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 01/2023 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 23PROC012255005, ΑΔΑ: 64Β74653ΠΩ-ΞΡΝ, Συστημικός αριθμός: -185768,1-). για την προμήθεια με τίτλο «Εργαλείο Ανάλυσης Πληροφοριών και Δεδομένων Ναυτιλιακού Χαρακτήρα», συνολικής εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ #4.000.000,00€#, (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η ως άνω ημερομηνία παρατείνεται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2832.2/24568/2023/31-3-2023 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 23PROC012429562, ΑΔΑ: 6ΣΚΥ4653ΠΩ-ΟΝΕ) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 παρ. 3 περίπτωση β’ του ν.4412/2016, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση των αναγκαίων συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων για την κατάρτιση των προσφορών τους, οι οποίες (ενν. συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις), αποτελούν σημαντική αλλαγή των όρων της Διακήρυξης, ήτοι στα έγγραφα της σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 27-4-2023 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): Πέμπτη 4-5-2023 και ώρα 11:00.

Σήματα ΕΠΑ
Διακήρυξη 01/2023 Διακήρυξη Αριθ. 01/2023
Share: