Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 06/2023 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 23PROC012816251, ΑΔΑ: 6ΜΗΒ4653ΠΩ-Λ7Η Συστημικός αριθμός -194054-)

Διαδραστικές Αίθουσες Τηλεκπαίδευσης Σχολής Δοκίμων Λ/Φ

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 06/2023 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 23PROC012816251, ΑΔΑ: 6ΜΗΒ4653ΠΩ-Λ7Η Συστημικός αριθμός -194054) για την προμήθεια με τίτλο «Διαδραστικές Αίθουσες Τηλεκπαίδευσης Σχολής Δοκίμων Λ/Φ».

Η ως άνω ημερομηνία παρατείνεται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 2832.3/49699/2023/7-7-2023 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 23PROC013064794, ΑΔΑ: 6ΧΖΞ4653ΠΩ-6ΔΛ) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 παρ. 3 περ. β΄ του ν.4412/2016, όπως ισχύει, προκειμένου να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, καθότι οι διευκρινίσεις, οι οποίες δόθηκαν με την αριθ. πρωτ.: 2832.3/49643/2023/7-7-2023 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου -4ου (ΑΔΑ: ΨΕΘΤ4653ΠΩ-598) αφορούν σε αλλαγές στα έγγραφα της σύμβασης και συγκεκριμένα σε όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Τετάρτη 26-7-2023 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): Τρίτη 1-8-2023 και ώρα 11:00.

Σήματα ΤΕΑ

Διακήρυξη Αριθ. 06/2023
Share: