Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 16/2022 επαναληπτική Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου

Επτά (7) Πλωτών Μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση κατά τριάντα μία (31) ημερολογιακές ημέρες, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 16/2022 επαναληπτική Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 22PROC011255914, ΑΔΑ: 961Ψ4653ΠΩ-ΨΒΓ, Συστημικός: 172055) με τροποποίηση των όρων αυτής, για την προμήθεια «Επτά (7) Πλωτών Μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ #4.900.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α., τιμή μονάδας: #700.000,00€#), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η ως άνω ημερομηνία παρατείνεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 πργ. 3 περ. β΄ του ν.4412/2016, όπως ισχύει και κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στην αριθ. πρωτ.: 2832.11/80985/2022/11-11-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 22PROC011592967, ΑΔΑ: 6Δ144653ΠΩ-90Δ).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Πέμπτη, 15-12-2022 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): Τετάρτη, 21-12-2022 και ώρα 11:00.

Διακήρυξη Αριθ. 16/2022
Share: