Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της αριθ. πρωτ. 2252.1.1/42121/21/11-06-2021 Προκήρυξης (ΑΔΑ: 90684653ΠΩ-ΩΣ6)