Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 02-04-2024 (Ομάδες 1201-1202)