Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 02-04-2024 (Ομάδες 1101-1102)