Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 301-302)