Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 01-04-2022 (Ομάδες 1101-1102)