Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 21-03-2022 (Ομάδες 301-302)