Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 22-03-2022 (Ομάδες 401-402)