Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 23-03-2022 (Ομάδα 501)