Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 30-03-2022 (Ομάδες 901-902)