Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2023-2024.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27-12-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2), παρουσία της προβλεπόμενης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα τις προσφορές τους με τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙI και IV της παρούσας.Προσφορές που κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

  2. Σε περίπτωση που, είτε δεν υπάρξει συμμετοχή, είτε οι συμμετέχοντες απορριφθούν από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή, ο διαγωνισμός δύναται να επαναληφθεί μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), με τους ίδιους ή άλλους όρους.

  3. Το έργο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) 2021-2025 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Υποπρογράμματος Α΄ με τίτλο: “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ)” στον Αναπτυξιακό Στόχο 4, και χρηματοδοτείται από την ΣΑΝΑ 489 του Π.Δ.Ε του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με Κωδικό Ενάριθμου 2023ΝΑ48900034 και με Κωδικό Πράξης ΟΠΣ (MIS): 5221499 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη ήτοι για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-10-2024κυμαίνεται από 106.566.515,70 ευρώ μέχρι 124.421.929,53ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και από 132.060.817,59 ευρώ μέχρι 154.172.949,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ανάλογα με την κατηγορία των προσφερόμενων πλοίων για τις δρομολογιακές γραμμές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV της παρούσας.

  4. Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60600000.

Δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 22-11-2023.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) την 27-11-2023 [ΑΔΑΜ: 23PROC013838350].

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.hcg.gr στην ενότητα «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» την 23-11-23

ΣΑΣ ΔΘΣ
Share: