Προκήρυξη Αρχικού Θερινού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακής Γραμμής

Με σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2021

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Ανοικτό, δημόσιο, διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής του συνημμένου στην παρούσα ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/10/2021.

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη –Πύλες Ε1-Ε2), παρουσία της προβλεπόμενης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα τις προσφορές τους με τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, και ΙΙI της παρούσας. Προσφορές που κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

2. Σε περίπτωση που, είτε δεν υπάρξει συμμετοχή, είτε οι συμμετέχοντες απορριφθούν από τις αρμόδιες προς τούτο Επιτροπές, ο διαγωνισμός δύναται να επαναληφθεί μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), με τους ίδιους ή άλλους όρους.

3. Η δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΣΑΕ 150 (Κωδικός Έργου:2019ΣΕ15000003) «Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας Ακτοπλοϊκών Δρομολογιακών Γραμμών». Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη μέχρι 18/09/2021, είναι 458.400,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και 568.416,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).

4. Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60600000. Δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11/08/2021. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 11/08/2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009062305 2021-08-11)

ΔΘΣ
Share: