Πρόσκληση διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του κλιματισμού του κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. και του παρακείμενου πύργου για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών
  1. Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, οι τεχνικές προδιαγραφές/όροι διακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του κλιματισμού του κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. και του παρακείμενου πύργου για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών», συνολικού προϋπολογισμού 288.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων), με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί των τεχνικών χαρακτηριστικών, επί του προϋπολογισμού, επί του χρόνου παράδοσης, επί της διαίρεσης της προμήθειας σε τμήματα, επί της απαιτούμενης τεχνικής – επαγγελματικής κατάρτισης, επί της τυχόν εγγύησης – τεχνικής υποστήριξης -συντήρησης, επί των τυχόν ρητρών, επί του κριτηρίου κατακύρωσης και επί των όρων Δ/ξης (Οικονομική και τεχνική επάρκεια υποψηφίων αναδόχων, χρόνος κατάθεσης προσφορών, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας κλπ).

  2. H συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης δεν είναι δεσμευτική. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποτυπωθεί στο επισυναπτόμενο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών τεχνικές απαιτήσεις/προδιαγραφές της επικείμενης παροχής υπηρεσιών, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Ομοίως, στο επισυναπτόμενο αρχείο Πίνακας Στοιχείων Έργου και Γενικοί Όροι Διακήρυξης προς Δημόσια Διαβούλευση, τίθενται πληροφορίες για την επικείμενη προμήθεια (προϋπολογισμός, δυνατότητα τμηματικής υποβολής, κριτήριο κατακύρωσης κλπ) καθώς και απαιτήσεις αναφορικά με τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής της επικείμενης Διακήρυξης, το χρονικό διάστημα υποβολής προσφορών εκ μέρους των οικονομικών φορέων, το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια κλπ. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, όλες οι προτάσεις - παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού.

  3. Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, δύναται να πραγματοποιηθούν επισκέψεις/επιτόπιες αυτοψίες των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στις εγκαταστάσεις του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. και Παρακείμενου Πύργου, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr της Δ/νσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, και σχετικής εγκρίσεως από Επισπεύδουσα Υπηρεσία [Διεύθυνση Προσωπικού ΣΤ’ – Διοικητικής Μέριμνας]. Μετά το πέρας της επίσκεψης/επιτόπιας αυτοψίας, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και στην ιστοσελίδα του YNANΠ (www.ynanp.gr) την ημέρα κατά την οποία αυτή πραγματοποιήθηκε. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω επισκέψεις/επιτόπιες αυτοψίες κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού θα είναι υποχρεωτικές (βλ. συναφώς παραγράφους 5.1.1 έως 5.1.4 και 6.1.1 έως 6.1.4 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών της Δημόσιας Διαβούλευσης) και η τυχόν επίσκεψη/επιτόπια αυτοψία στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης δεν αναιρεί σε καμία την υποχρέωση των υποψηφίων οικονομικών φορέων για την πραγματοποίηση επίσκεψης στις εγκαταστάσεις των εν λόγω κτηρίων και κατά τη δημοσίευση της επικείμενης Διακήρυξης πριν την υποβολή της τεχνικής και οικονομικής τους προσφοράς.

  4. Η διαδικασία της διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr και σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής σχολίων που έχουν αναρτηθεί στον εν λόγω σύνδεσμο, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών/όρων Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση. Επισημαίνεται ότι, κατά την καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, οι εν λόγω παρατηρήσεις/σχόλια αναρτώνται αυτούσια στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα σχόλια περιλαμβάνουν πίνακες, σχέδια, εικόνες, χάρτες ή φωτογραφίες, τότε τα αρχεία αυτά μπορούν να αποσταλούν στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, με σαφή αναφορά του μοναδικού κωδικού της διαβούλευσης που αφορούν.

  5. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του YNANΠ (www.ynanp.gr) στο σύνδεσμο Ανακοινώσεις  Διαγωνισμοί - Διαβουλεύσεις. Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, ο Πίνακας Στοιχείων Έργου και οι Όροι Διακήρυξης θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.
Share: