Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια χρωμάτων προς κάλυψη αναγκών ΠΠΛΣ 413

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την για την προμήθεια χρωμάτων προς κάλυψη αναγκών ΠΠΛΣ 413.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ #9.000,00€# συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, στα εξής τηλέφωνα: 2105565581 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια χρωμάτων προς κάλυψη αναγκών ΠΠΛΣ 413» μέχρι και την 23–07–2021 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Κτίριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Κανελλοπούλου 10, ΤΚ 19200, Ελευσίνα όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Share: