Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού - επισκευής - συντήρησης αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ 420 Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση  εκτέλεσης εργασιών δεξαμενισμού -επισκευής- συντήρησης αντιρρυπαντικού σκάφους Υπηρεσίας μας ΠΛΣ 420 σύμφωνα με τις συνημμένες στο παρόν τεχνικές απαιτήσεις .

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων και πεντακοσίων  ευρώ # 27,500€ # (χωρίς Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένων των  κρατήσεων υπέρ δημοσίου .

  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο: 2132147666-6947947673.

  4. Οι προσφορές θα κατατεθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,εντός σφραγισμένου φακέλου  με την ένδειξη «Προσφορά για την εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού -επισκευής- συντήρησης αντιρρυπαντικού σκάφους  ΠΛΣ 420 υπαγωγής Κ.Λ. Πειραιά » στην οδό Ακτή Μιαούλη 50   ΠΕΙΡΑΙΑΣ  , Τ.Κ 18510 , μέχρι την 30-06 -2023 και ώρα 13:00.
Share: