Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Eκτέλεση εργασιών επισκευής - συντήρησης αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ 420 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά .
  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής - συντήρησης  αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ 420 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά .

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων  των νόμιμων κρατήσεων και απαλλασσομένου του Φ.Π.Α.

  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά/Τμ. Λιμενικής Αστυνομίας/Γρ. Προμηθειών στα εξής τηλέφωνα: 2132147666 και 6936083366, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής - συντήρησης  αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ 420 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά » μέχρι και την 22/07/2022 και ώρα 13:00 π.μ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (δ/νση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς).           
Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά
Share: