Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ηλεκτρικού δικτύου και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΒΘ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ηλεκτρικού δικτύου και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΒΘ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ..
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ #12.152,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα (ΕΒΘ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ) στα εξής τηλέφωνα : 2313325868 & 2313325869 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ηλεκτρικού δικτύου και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΒΘ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.» μέχρι και την 25–06–2021 και ώρα 14:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στις εγκαταστάσεις ΕΒΘ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.
Share: