Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συντήρηση – αναγόμωση φορητών πυροσβεστήρων καθώς και προμήθεια πυροσβεστικών ειδών προς κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. - παρακείμενου πύργου, και περιφερειακών κτιρίων.

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για τη συντήρηση – αναγόμωση φορητών πυροσβεστήρων καθώς και προμήθεια πυροσβεστικών ειδών προς κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. - παρακείμενου πύργου, και περιφερειακών κτιρίων.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των επτά χιλιάδων ενενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών #7.095,28€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% & νομίμων κρατήσεων), το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως :

(α) ποσό δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα Ευρώ #2.790,00€#, (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% & νομίμων κρατήσεων), για την προμήθεια πυροσβεστικών ειδών, και

(β) ποσό τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πέντε Ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών #4.305,28€#, (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% & νομίμων κρατήσεων), για τη συντήρηση - αναγόμωση φορητών πυροσβεστήρων, προς κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. - παρακείμενου πύργου, και περιφερειακών κτιρίων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄, στα εξής τηλέφωνα : 213137 1300 - 1127, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για τη συντήρηση - αναγόμωση φορητών πυροσβεστήρων καθώς και προμήθεια πυροσβεστικών ειδών προς κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. - παρακείμενου πύργου, και περιφερειακών κτιρίων», μέχρι και την 20–10–2022 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.».

Share: