Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια φυσιγγίων 9x19 mm
  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια φυσιγγίων 9x19 mm.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ #37.200,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΠΙΧ 3ο στο εξής τηλέφωνο : 213.137.1041 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια φυσιγγίων 9x19 mm» μέχρι και την 19-01-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 603 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια.
Share: