Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών επικαιροποίησης του προγράμματος συντήρησης όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. και του παρακείμενου πύργου

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επικαιροποίησης του προγράμματος συντήρησης όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. και του παρακείμενου πύργου, τη δημιουργία αναλυτικής κατάστασης του εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στο κεντρικό κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Π. και στον παρακείμενο πύργο αυτού καθώς και τη δημιουργία αναλυτικής κατάστασης ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν ανά έτος και επιμέρους χρονικά διαστήματα.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ #3.800,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% & κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄, στα εξής τηλέφωνα : 213137 1300 - 1127, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών επικαιροποίησης του προγράμματος συντήρησης όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. και του παρακείμενου πύργου, τη δημιουργία αναλυτικής κατάστασης του εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στο κεντρικό κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Π. και στον παρακείμενο πύργο αυτού καθώς και τη δημιουργία αναλυτικής κατάστασης ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν ανά έτος και επιμέρους χρονικά διαστήματα», μέχρι και την 28–02–2023 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200Α του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.
Share: