Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλψης μέλους οικογένειας στρατιωτικού (συνταγολόγια) για την κάλυψη αναγκών Υγειονομικής Υπηρεσίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλψης μέλους οικογένειας στρατιωτικού (συνταγολόγια) για την κάλυψη αναγκών Υγειονομικής Υπηρεσίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ #3.658,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Υ., στο εξής τηλέφωνο : 213137 4526-1236, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλψης μέλους οικογένειας στρατιωτικού (συνταγολόγια) για την κάλυψη αναγκών Υγειονομικής Υπηρεσίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», μέχρι και την 31-10-2022 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στη Γραμματεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας (ισόγειο) του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Share: