Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών διαμονής και σίτισης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. δεκαπεντάμηνης φοίτησης εντός Ε/Γ πλοίου στο πλαίσιο εκτέλεσης Εκπαιδευτικού Πλου μεταξύ λιμένων εσωτερικού.
  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαμονής και σίτισης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. δεκαπεντάμηνης φοίτησης εντός Ε/Γ πλοίου στο πλαίσιο εκτέλεσης Εκπαιδευτικού Πλου μεταξύ λιμένων εσωτερικού.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ογδόντα Ευρώ #36.080,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΠ στο εξής τηλέφωνο : 213.137.1073 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών διαμονής και σίτισης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. δεκαπεντάμηνης φοίτησης εντός Ε/Γ πλοίου στο πλαίσιο εκτέλεσης Εκπαιδευτικού Πλου μεταξύ λιμένων εσωτερικού» μέχρι και την 25-02-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 234 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια.
Share: