Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού Φορέα Πιστοποίησης για την επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΔΕΚΝ-ΣΧΟΛΩΝ Ε.Ν., κατά ISO 9001:2015

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού Φορέα Πιστοποίησης για την επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΔΕΚΝ-ΣΧΟΛΩΝ Ε.Ν., κατά ISO 9001:2015.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των επτά χιλιάδων Ευρώ #7.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ στα τηλέφωνα: 213137-1245, 213137-1188 και 213137-1243 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού Φορέα Πιστοποίησης για την επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΔΕΚΝ-ΣΧΟΛΩΝ Ε.Ν., κατά ISO 9001:2015» μέχρι και την 04–06–2021 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Γρ. 145, 1ος όροφος, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Share: