Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών συντήρησης-επισκευής της πλοηγίδας Π.Υ.22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών συντήρησης-επισκευής της πλοηγίδας Π.Υ.22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας.

Η δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 9.000,00€  συμπεριλαμβανομένων  των νομίμων  κρατήσεων, (Απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει του αρθρ.27 του Ν. 2859/2000) και κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2513-505420 (Γρ. Πλοηγικού Σταθμού), προκειμένου να καταθέσουν την  προσφορά αυτοπροσώπως ή άλλο πρόσωπο με νόμιμα εξουσιοδότηση αυτού, εντός σφραγισμένου φακέλου, επί του οποίου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου με την ένδειξη: «Προσφορά για την εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών συντήρησης-επισκευής της πλοηγίδας Π.Υ.22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας» -Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  μέχρι και την 06/10/2021 και ώρα 12.30π.μ στη Γενική Γραμματεία του  Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, 2ος όροφος, διεύθυνση: Αβέρωφ 01, Τ.Κ.: 654 03, Καβάλα, όπου και θα εξεταστούν δημόσια.

Πλοηγικός Σταθμός Καβάλας
Share: