Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια ατομικών σωσιβίων ασφαλείας για την κάλυψη αναγκών Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ατομικών σωσιβίων ασφαλείας για την κάλυψη αναγκών Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ #36.456,00€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Μ.Υ.Α. στα εξής τηλέφωνα : 2109852133, 2109819548, 2131302300, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια ατομικών σωσιβίων ασφαλείας για την κάλυψη αναγκών Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», μέχρι και την 10–11–2023 και ώρα 14:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες 09:00-14:00, στις εγκαταστάσεις της ΜΥΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ-πενταγωνική αίθουσα, Ακτή Μιαούλη 50, ΤΚ: 18536
Share: