Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια κλιματιστικού τύπου ντουλάπας προς κάλυψη αναγκών Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) και ανταλλακτικών κλιματισμού κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια κλιματιστικού τύπου ντουλάπας προς κάλυψη αναγκών Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) και ανταλλακτικών κλιματισμού κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #13.500,00€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄ στα εξής τηλέφωνα : 213 137 1300 - 1127, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια κλιματιστικού τύπου ντουλάπας προς κάλυψη αναγκών Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) και ανταλλακτικών κλιματισμού κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ.», μέχρι και την 15–12–2023 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, στο Γρ. 200Α του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.
Share: