Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης έτους 2023, για εξυπηρέτηση αναγκών εφοδιασμού της Π.Υ. 03 του Π.Σ. Χαλκίδας καθώς και τυχόν άλλου σκάφους της Πλοηγικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως αρμόδιου τμήματος της Δ.Π.Υ. συνολικού προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€) (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.)

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης έτους 2023, για εξυπηρέτηση αναγκών εφοδιασμού της Π.Υ. 03 του Π.Σ. Χαλκίδας καθώς και τυχόν άλλου σκάφους της Πλοηγικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως αρμόδιου τμήματος της Δ.Π.Υ. συνολικού προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€) (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.)

Πλοηγικός Σταθμός Χαλκίδας
Share: