Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια αγοράς δυο αντλιών αναρροφήσεως ύδατος προς κάλυψη αναγκών πυροσβεστικού συγκροτήματος Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./Ε.Β

1. Η Επισκευαστική Βάση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ελευσίνας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αγοράς δυο αντλιών αναρροφήσεως ύδατος προς κάλυψη αναγκών πυροσβεστικού συγκροτήματος Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./Ε.Β., οι οποίες δύναται να αξιοποιηθούν και σε περιστατικά αντιμετώπισης ρύπανσης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο σύνολο των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών #8.999,99# (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%) και κρατήσεων υπέρ δημοσίου.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την Υπηρεσία μας (Επισκευαστική Βάση Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Ελευσίνας ) στα τηλέφωνα 2105544940 και να υποβάλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια δυο αντλιών αναρροφήσεως ύδατος (πυροσβεστικό συγκρότημα) προς κάλυψη αναγκών Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./Ε.Β.» μέχρι την ημέρα Παρασκευή 02-12-2022 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο: Επιμελητείας , στην οδό: Ωκεανίδων - Θέση Καλυμπάκι, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200, λαμβάνοντας υπόψη τις συνημμένες τεχνικές απαιτήσεις - προδιαγραφές.

3. Οι κατατεθειμένες προσφορές μετά την λήξη του χρόνου υποβολής θα εξετασθούν Δημόσια.-

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
Share: